Off Spray Na Komary I Kleszcze Max 100Ml

12,96

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu :

OFF! Max Repelent w aerozolu 100 ml

OFF! Max w aerozolu – repelent, który skutecznie chroni przed ukąszeniami komarów i innych owadów latających do 8 godzin oraz kleszczy do 4 godzin.

długotrwała ochrona przed komarami i kleszczami

Sposób użycia: Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Wstrząsnąć i spryskać równomiernie skórę oraz odzież z odległości 15-20 cm. Na twarz i szyję nanosić pośrednio – spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Nie nanosić na ręce dzieci. Produkt jest bezpieczny dla tkanin naturalnych i tworzyw sztucznych – nie wchodzi w reakcję z syntetykami i powierzchniami lakierowanymi. Odzież, na którą naniesiono produkt, należy wyprać, a skórę przemyć wodą i mydłem. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu). Do użytku zewnętrznego.

Przechowywać w temperaturze otoczenia

OFF! Max w aerozolu
Niebezpieczeństwo

Substancja czynna: ikarydyna 160 g/kg.

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Pierwsza pomoc: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć obficie wodą. W przypadku inhalacji wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji zgodne z lokalnymi przepisami.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0012/03.

Kraj produkcji – UE

Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

100 ml

Aerozol

Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11
(całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com

Ceneo

Ogród

Rośliny i kwiaty

Zwalczanie i odstraszanie szkodników

Off Spray Na Komary I Kleszcze Max 100Ml

spintor cena
, centrala nasienna
, storczyk po kwitnieniu
, emulpar etykieta
, jak wzmocnić róże

yyyyy